Stipstap vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruiken. Stipstap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stipstap

Stipstap verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, een product bij ons bestelt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Stipstap verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens (Straatnaam, Postcode & Woonplaats)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in uw correspondentie of die u telefonisch verstrekt aan ons
 • Betalingsgegevens, zoals rekeningnummer

Stipstap heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers/klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Stipstap kan echter niet controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat Stipstap zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stipstap.nl , dan verwijdert Stipstap deze informatie.

Stipstap kan vragen om de naam, leeftijd en/of geboortedatum van het kind van een klant. Dit voor zover nodig voor de uitvoering resp. levering van de diensten en/of bestelde producten en alleen uitsluitend na nadrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.

Stipstap zal alleen noodzakelijke persoonsgegevens verwerken. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat Stipstap de gevraagde diensten en/of producten niet kan leveren.

Doelen en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Stipstap verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van onze diensten en/of de door u bestelde producten, inclusief (afhandelen van uw) betaling: in verband met het aangaan van overeenkomst verzamelt en gebruikt Stipstap de noodzakelijke persoonsgegevens o.a. voor het den van een aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en/of het geven van een advies.
 • Verzenden van nieuwsbrieven als u zich daarvoor hebt aangemeld
 • U contact met Stipstap opneemt via het contactformulier op de website
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of om een product te leveren
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Stipstap neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stipstap) tussen zit.

Bezwaartermijnen

Stipstap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Stipstap hanteert een termijn van 5 jaar na de laatste aankoop, bestelling en/of factuur. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Stipstap zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stipstap deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, levering van de diensten en/of producten, u daarvoor toestemming hebt gegeven en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Stipstap, sluit Stipstap een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stipstap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stipstap uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Stipstap verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van uw verwerken:

 • U heeft het recht om de persoonsgegevens die Stipstap verwerkt in te zien;
 • U heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
 • Recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stipstap
 • U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stipstap.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Stipstap u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stipstap reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Stipstap dat graag. U kun daarover contact opnemen met Stipstap. Stipstap wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stipstap neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt, conform de wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stipstap.

Wanneer ondank de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft Stipstap een procedure voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan.

Contactgegevens Stipstap 

Adres:  Zandhuizerweg 41,    8389 TC, Zandhuizen

Telefoonnummer:  06 13491092

E-mailadres: info@stipstap.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 mei 2018.