Algemene voorwaarden

Open en transparant

trigger-pijl-rondje
trigger-pijl-pijltje

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Stipstap: de opdrachtnemer en tevens leverancier van kindermeubels. Gevestigd in Zandhuizen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61093874.
 2. Koper: een natuurlijke – of rechtspersoon die een overeenkomst -al dan niet op afstand- aangaat met Stipstap, die een bestelling plaatst bij Stipstap en/of aan wie Stipstap een offerte stuurt.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst die Stipstap en een koper met elkaar sluiten ten behoeve van de levering van diensten en/of producten.
 4. Ontwerpen/tekeningen: een door Stipstap indicatieve weergave, een schets (op papier).
 5. Algemene voorwaarden: onderstaande algemene voorwaarden.
 6. Website: de website van Stipstap, toegankelijk via: https://www.stipstap.nl/

 

Artikel 2 – Identiteit van Stipstap

Bedrijf: Stipstap

Adres: Zandhuizerweg 41, 8389 TC Zandhuizen

Telefoonnummer: 06-13491092

E-mailadres: info@stipstap.nl

Website: www.stipstap.nl

KVK nummer:61093874

BTW nummer: 122333226B03

Bank: NL04RABO 0104185937 t.n.v. C. Kamphuis

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, producten en op alle rechtsverhoudingen tussen Stipstap en een koper.
 2. Algemene voorwaarden van een koper gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien Stipstap niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stipstap in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Stipstap voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 5. Het door de koper zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 7. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Stipstap is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 4 weken voordat deze van kracht worden op de overeenkomst, medegedeeld worden. Koper gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is.

Artikel 4 – Offertes

 1. Iedere offerte is vrijblijvend, tenzij Stipstap in haar offerte anders aangeeft.
 2. Een offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij Stipstap anders aangeeft.
 3. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, dan kan de koper geen rechten ontlenen aan de offerte.
 4. Wijkt de aanvaarding van de offerte af dan is Stipstap daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 5. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de koper verstrekt zijn. De koper staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de koper verstrekte informatie onjuist of onvolledig zijn heeft Stipstap het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen.
 6. Stipstap kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
 7. Genoemde levertermijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 5 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Door het handmatige productieproces en de natuurlijke materialen kunnen afbeeldingen, kleuren enz. afwijken van het geleverde product en/of dienst. Weergave van kleuren zijn afhankelijk van de (instellingen van de) computer of printer en kunnen derhalve afwijken van de realiteit.
 2. Als koper aan Stipstap gegevens, afmetingen, wensen, tekeningen enz. verstrekt, mag Stipstap uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding/offerte hierop baseren.
 3. Als een aanbieding middels offerte niet wordt aanvaard, heeft Stipstap het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding/offerte te doen bij koper in rekening te brengen.

Artikel 6 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Stipstap en de koper komt tot stand op het moment dat koper de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst ondertekent en Stipstap de ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst aanvaard.
 2. De inhoud en omvang van de overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende offerte en/of overeenkomst.
 3. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen.
 4. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Stipstap schriftelijk is bevestigd en de koper het de overeengekomen aanbetaling voldaan heeft.
 5. Stipstap is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een verzoek voor een overeenkomst te weigeren.
 6. Alle gegevens, informatie, rapportages, adviezen, materialen, afbeeldingen en bescheiden maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 7. Zolang de koper de overeengekomen aanbetaling niet voldaan heeft schort Stipstap haar werkzaamheden of de uitvoering van de overeenkomst op totdat zij de aanbetaling ontvangen heeft.
 8. Indien Stipstap en de koper een levertermijn zijn overeengekomen dan begint deze termijn pas te lopen nadat de koper de aanbetaling heeft voldaan.
 9. Stipstap is bevoegd in gedeelten te presteren. Een overeenkomst die uit meerdere producten bestaat en welke niet samen geleverd kunnen worden, worden dan na geleverd.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst en/of werkzaamheden

 1. Alle overeenkomsten worden door Stipstap naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. Stipstap kan niet garanderen dat zij met de werkzaamheden voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van de werkzaamheden geldt er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Stipstap niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
 2. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Stipstap het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 3. Stipstap heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.
 4. Eventuele levertermijnen in een offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen. Indien Stipstap een levertermijn overschrijdt dan dient koper Stipstap schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Stipstap een redelijke termijn krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 8 – Informatie en medewerking koper

 1. Koper dient alle gegevens, materialen, afmetingen, afbeeldingen en informatie, waarvan Stipstap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig en juist aan Stipstap te verstrekken.
 2. Indien koper de benodigde of gevraagde gegevens, materialen, afmetingen, afbeeldingen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Stipstap verstrekt, dan heeft Stipstap het recht de uitvoering van de overeenkomst en/of haar werkzaamheden op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij koper.
 3. Koper staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte gegevens, materialen, afmetingen, afbeeldingen en/of informatie.
 4. De koper is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de bevestigings – en montageplaatsen geschikt zijn voor montage van het product, ongeacht eventueel door Stipstap gegeven adviezen of beoordelingen.

Artikel 9 – Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Stipstap is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:- Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;- Stipstap na het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat koper zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;- Eén van de partijen komt te overlijden;- Stipstap haar onderneming staakt.
 1. Indien Stipstap overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.
 2. Schort Stipstap de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en/of deze voorwaarden.
 3. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de koper, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor koper niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Stipstap het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.
 4. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 10 – Wijzigen overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst of de werkzaamheden blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
 2. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Stipstap.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Stipstap een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Stipstap heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
 4. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de koper, dan is Stipstap gerechtigd de overeenkomst te wijzigen.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Stipstap niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Stipstap het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijf.
 6. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Stipstap kan worden toegerekend, dan zal Stipstap geen meerkosten in rekening brengen.
 7. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:a. Er sprake is van een wijziging in het ontwerp.b. De door koper verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;c. Van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.d.De reële kosten van meerwerk worden bij het factuurbedrag opgeteld.

 

Artikel 11 – Betaling en incassokosten

 1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst is de koper een aanbetaling verschuldigd van 50%. Het resterende bedrag dient de koper bij aflevering te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De in lid 1 bedoelde aanbetaling dient binnen 10 werkdagen na ondertekening van de offerte resp. totstandkoming van de overeenkomst contant of middels bank overboeking door de koper voldaan te worden.
 3. Stipstap stuurt haar facturen via e-mail.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 5. Indien de klant niet tijdig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Stipstap het recht, nadat zij de klant minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
 6. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant de incassokosten verschuldigd.
 7. Stipstap houdt zich bij de berekening van de incassokosten aan de wettelijke maxima aan incassokosten, met een minimum van € 40, -.
 8. Over de verschuldigde incassokosten is de klant eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
 9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 10. Het recht van koper om zijn vorderingen op Stipstap te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Stipstap. Dit artikel is niet van toepassing indien het de koper van een hem volgens de wet toekomende bevoegdheid tot verrekening uitsluit of hem daarin beperkt.
 11. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:a. een betalingstermijn is overschredenb. koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;c. beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd;d. de koper onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 12 – Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Stipstap zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, teksten, grafisch materiaal, logo’s en gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Benelux merkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet, ongeacht of aan koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Stipstap is geregistreerd en vastgelegd bij het BBIE.
 2. Alle door Stipstap verstrekte stukken, zoals omschreven in lid 1, al dan niet elektronisch, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper (of een mogelijke koper) en mogen niet door koper (of een mogelijke koper) zonder voorafgaande toestemming van Stipstap worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 13 – Adviezen, ontwerpen en materialen

 1. Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen, ontwerpen, tekeningen en informatie die hij van Stipstap krijgt.
 2. Koper is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, afmetingen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
 3. Koper vrijwaart Stipstap voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens koper verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 14 – Levering, levertijd en uitvoering

 1. Stipstap zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Stipstap kenbaar heeft gemaakt bij het aangaan van de overeenkomst. De koper is zelfverantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van het leveraders.
 3. Indien een levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 6 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Stipstap zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De koper wordt hierover voor de levering geïnformeerd. De koper is niet verplicht het vervangende product te accepteren. Bij weigering heeft de koper het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Bij acceptatie gelden dezelfde voorwaarden als bij het oorspronkelijke product.
 5. Wanneer producten na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van koper. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van koper opgeslagen. Stipstap mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
 6. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:- Koper het werk heeft goedgekeurd;- Het werk door koper in (deels) gebruik is genomen;- Stipstap schriftelijk aan koper heeft meegedeeld dat het werk is voltooid.- Koper het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 1. Keurt koper het werk niet goed dan is hij verplicht:- Dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Stipstap;- Stipstap in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 15 – Risico-overgang

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van ontvangst door of namens de koper bij Stipstap, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf het moment van ontvangst berust het risico bij koper.
 2. In geval Stipstap de verkochte producten installeert en/of monteert gaat het risico van het product over op het moment dat Stipstap de producten ter beschikking stelt aan de koper.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Stipstap heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Stipstap niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid van Stipstap of diens onderaannemer(s), het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 3. Stipstap is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
 4. Stipstap heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel de koper als Stipstap gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Stipstap het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De koper is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Stipstap is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Stipstap is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. Stipstap is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Stipstap is uitgegaan van, door of namens de koper en/of indirecte koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Stipstap is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen.
 4. Stipstap is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:- Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stipstap aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Stipstap kan worden toegerekend.- Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.- Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 1. Koper gebruikt, of laat gebruiken door derden, de producten geleverd door Stipstap voor eigen risico. Met name ten aanzien van het gebruik door kinderen geldt dat koper altijd dient te zorgen voor adequaat toezicht op het spelende kind(eren) zodat het product veilig kan worden gebruikt. Met uitzondering van hetgeen in lid 1 van dit artikel omschreven, is koper zelf nadrukkelijk aansprakelijk voor alle schade, waaronder letselschade, materiële schade, immateriële schade en gevolgschade, die het gebruik van het product met zich meebrengt. Hierbij wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan letsel als gevolg van vallen, stoten, beknellen, schaven, snijden en dergelijke.
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte schade zoals:a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen;d. teleurgestelde verwachtingen;

  e. gemiste besparingen;

  f. gevolgschade.

 3. Voor zover Stipstap aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag. Indien Stipstap een verzekering hiervoor heeft, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval is beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 4. Elke aansprakelijkheid van Stipstap vervalt na 1 jaar na beëindiging van de werkzaamheden of na het ontstaan van de schade. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 5. Stipstap is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Stipstap.

 

Artikel 18 – Garantie

 1. Stipstap staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Stipstap, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Stipstap jegens Stipstap kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Stipstap staat voor een periode van 1 jaar na (op)levering in voor de goede werking en bruikbaarheid van het product of uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 4. Uitvoering van de garantie, indien de claim een product betreft:a. Koper dient een garantieclaim schriftelijk of per e-mail in bij Stipstap.b. Stipstap kan verlangen dat het defecte product of deel van het product door koper wordt toegestuurd naar Stipstap. Verzending is in dat geval voor rekening en risico van koper. Stipstap kan verlangen dat foto’s van het defect worden toegestuurd.c. Stipstap zal na ontvangst van de spullen zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, de claim beoordelen.d. Indien de garantieclaim wordt geaccepteerd zal Stipstap het product herstellen of vervangen. Het vervangende of herstelde product of deel van het product wordt door Stipstap aan koper verzonden. Verzending is in dat geval voor rekening en risico van Stipstap. Eventuele montage dient koper zelf te verzorgen. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is zal Stipstap de koper crediteren voor (een evenredig deel van) het bedrag van de factuur exclusief verzendkosten.

  e. Indien de garantieclaim niet wordt geaccepteerd kan Stipstap aanbieden dit te herstellen of vervangen voor rekening van koper. Hiervoor wordt in dat geval een prijsopgave gedaan. Het vervangende of herstelde product of deel van het product wordt door Stipstap aan koper verzonden. Verzending is in dat geval voor rekening en risico van koper. Eventuele montage dient koper zelf te verzorgen.

  f. Na levering van een vervangend (deel van een) product geldt er uitsluitend voor dit (deel van een) product een nieuwe garantieperiode van twaalf maanden.

 5. Uitvoering van de garantie, indien de claim een dienst betreft:a. Koper dient een garantieclaim schriftelijk of per e-mail in bij Stipstap.b. Stipstap kan verlangen dat foto’s of andere bewijzen van het defect worden toegestuurd. Het maken en verzenden van deze bewijzen is in dat geval voor rekening en risico van koper. Ook kan Stipstap ter plaatse de claim beoordelen. Koper dient in dat geval toegang te verschaffen.c. Stipstap zal na ontvangst van de spullen c.q. na het bezoek zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, de claim beoordelen.

  d. Indien de garantieclaim wordt geaccepteerd zal Stipstap de keuze maken of hij:

  – Het gebrek herstelt c.q. de dienst of deel daarvan opnieuw uitvoert. In dat geval geschiedt dit voor rekening van Stipstap. Koper dient in dat geval toegang te verschaffen.

  – Koper crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

  e. Indien de garantieclaim niet wordt geaccepteerd kan Stipstap aanbieden e.e.a. te herstellen of vervangen voor rekening van koper. Hiervoor wordt in dat geval een prijsopgave gedaan. Uitvoering geschiedt dan onder dezelfde voorwaarden als betrof het een nieuwe overeenkomst.

  f. Na herstel geldt, uitsluitend voor het herstelde deel van de dienst, een nieuwe garantieperiode van 12 maanden of geldt, indien dit langer is, de oorspronkelijke garantieperiode van de dienst.

 6. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:- Normale slijtage;- Beschadiging van verf of lak met uitzondering van het loslaten van verf of lak zonder dat er sprake is geweest van beschadiging of vochtinwerking;

  – Inwerking van vocht, verkleuring door (zon) licht, verdroging of werking van het hout;

  – Onoordeelkundig gebruik of gebruik anders dan waar het product voor is bestemd;

  – Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

  – Installatie, montage, wijziging of reparatie door koper of door derden.

 7. Geen garantie wordt gegeven voor:

  – Gebruikte producten. Dit wordt altijd bij het product vermeld;

  – Bedrijfsmatig gebruikte producten;

  – Materialen die niet door Stipstap ten behoeve van een dienst zelf zijn geleverd;

  – Materialen die bij een dienst zijn gebruikt waarbij Stipstap niet vrij was in de keuze ervan.

 1. Koper kan geen recht op garantie doen gelden, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Stipstap heeft gereclameerd.

Artikel 19 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, producten en/of diensten moeten binnen 14 dagen na constateren volledig en duidelijk omschreven worden schriftelijk of per e-mail ingediend bij Stipstap.
 2. Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is, dan worden werkzaamheden, producten en/of diensten resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.
 3. Klachten worden binnen 14 dagen beantwoord. Indien zij een langere termijn nodig heeft zal zij de koper daarover per e-mail informeren.
 4. Indien de klacht terecht is, heeft Stipstap de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst c.q. werkzaamheden.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Na levering blijft Stipstap eigenaar van geleverde producten zolang koper de volledige kosten bestaande uit volledige aanschafprijs en eventuele schade, boete, rente en/of kosten, nog niet heeft voldaan. Noch het opnemen van afzonderlijke vorderingen in een rekening-courantverhouding noch saldobepaling daarvan en onze instemming daarmee beëindigt het eigendomsvoorbehoud. Als betaling geldt de ontvangst door Stipstap van de tegenwaarde van de factuur.
 2. Zolang er op geleverde producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
 3. Nadat Stipstap zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde producten terughalen. Koper staat Stipstap toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 4. Als Stipstap geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is koper verplicht de nieuw gevormde producten aan Stipstap te verpanden.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is uitsluitend van toepassing. Ook als koper woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 4. Alle geschillen tussen Stipstap en koper zullen onderling beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
 5. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediator overeenkomen.